Tags

thuốc cầm máu

Tác dụng thuốc Medisamin 500mg

Tra cứu thông tin về thuốc Medisamin 500mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Hubic inj.

Tra cứu thông tin về thuốc Hubic inj. trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Medsamic 250mg

Tra cứu thông tin về thuốc Medsamic 250mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Medsamic

Tra cứu thông tin về thuốc Medsamic trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Eucatusdine

Tra cứu thông tin về thuốc Eucatusdine trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Haemostop

Tra cứu thông tin về thuốc Haemostop trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Methylergometrine Maleate injection 0,2mg

Tra cứu thông tin về thuốc Methylergometrine Maleate injection 0,2mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Tác dụng thuốc Methylergometrine Maleate

Tra cứu thông tin về thuốc Methylergometrine Maleate trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Adona (AC-17) Tablets 30mg

Tra cứu thông tin về thuốc Adona (AC-17) Tablets 30mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Tác dụng thuốc Etamsylat

Tra cứu thông tin về thuốc Etamsylate trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Cyclonamine 12,5%

Tra cứu thông tin về thuốc Cyclonamine 12,5% trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Vitamin K1 10mg/ml

Tra cứu thông tin về thuốc Vitamin K1 10mg/ml trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Cealb

Tra cứu thông tin về thuốc Cealb trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Antisamin injection 100mg/ml

Tra cứu thông tin về thuốc Antisamin injection 100mg/ml trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Examin Injection-250mg/5ml

Tra cứu thông tin về thuốc Examin Injection trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Exirol Injection-250mg/5ml

Tra cứu thông tin về thuốc Exirol Injection trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...