Tags

thuốc tiêu hóa

Tác dụng thuốc Targinos 400

Tra cứu thông tin về thuốc Targinos 400 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc AB Ausbiobone

Tra cứu thông tin về thuốc AB Ausbiobone trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Bobotic Oral Drops

Tra cứu thông tin về thuốc Bobotic Oral Drops trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Fumagate Fort

Tra cứu thông tin về thuốc Fumagate - Fort trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Bermoric

Tra cứu thông tin về thuốc Bermoric trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Spasmonavin 40mg

Tra cứu thông tin về thuốc Spasmonavin 40mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Biviantac

Tra cứu thông tin về thuốc Biviantac trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Dogastrol

Tra cứu thông tin về thuốc Dogastrol trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Hidrasec 30mg Children

Tra cứu thông tin về thuốc Hidrasec 30mg Children trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Ocupal

Tra cứu thông tin về thuốc Ocupal trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Mbzyme F.C. Tablets

Tra cứu thông tin về thuốc Mbzyme F.C. Tablets trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Moza-5

Tra cứu thông tin về thuốc Moza-5 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Mozoly 5

Tra cứu thông tin về thuốc Mozoly 5 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Maravita

Tra cứu thông tin về thuốc Maravita trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Newliverdine

Tra cứu thông tin về thuốc Newliverdine trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Medoome 40

Tra cứu thông tin về thuốc Medoome 40 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Lerole-40

Tra cứu thông tin về thuốc Lerole-40 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Phyllantol

Tra cứu thông tin về thuốc Phyllantol trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Hi-Lase

Tra cứu thông tin về thuốc Hi-Lase trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Fefudo 20mg

Tra cứu thông tin về thuốc Fefudo 20mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Lagelon

Tra cứu thông tin về thuốc Lagelon trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Lactosorbit 5g

Tra cứu thông tin về thuốc Lactosorbit 5g trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Lactoluse Cap

Tra cứu thông tin về thuốc Lactoluse Cap trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Hepa-World

Tra cứu thông tin về thuốc Hepa-World trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...