c

Công dụng thuốc Cefixime for Oral Suspension 0 Bình luận

Tra cứu thông tin về thuốc Cefixime for Oral Suspension trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Công dụng thuốc Cefixime for Oral Suspension USP 100mg 0 Bình luận

Tra cứu thông tin về thuốc Cefixime for Oral Suspension USP 100mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, ...

Tác dụng thuốc Cefixime MKP 200 0 Bình luận

Tra cứu thông tin về thuốc Cefixime MKP 200 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Công dụng thuốc Cefixime tablet 200mg 0 Bình luận

Tra cứu thông tin về thuốc Cefixime tablet 200mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Công dụng thuốc Cefixime for Oral Suspension 0 Bình luận

Tra cứu thông tin về thuốc Cefixime for Oral Suspension trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Công dụng thuốc Cefixime tablet USP 100mg 0 Bình luận

Tra cứu thông tin về thuốc Cefixime tablet USP 100mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Tác dụng thuốc Cefixime Tablets 200mg 0 Bình luận

Tra cứu thông tin về thuốc Cefixime Tablets 200mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Công dụng thuốc Cefixime Tablets USP 0 Bình luận

Tra cứu thông tin về thuốc Cefixime Tablets USP trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Cefixime 100mg (viên nang - công ty S.R.S. Pharmaceuticals Pvt) 0 Bình luận

Tra cứu thông tin về thuốc Cefixime Tablets USP 100mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Công dụng thuốc CefnaXL capsules 0 Bình luận

Tra cứu thông tin về thuốc CefnaXL capsules trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Công dụng thuốc Cefnaxl-125 DT 0 Bình luận

Tra cứu thông tin về thuốc Cefnaxl-125 DT trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Công dụng thuốc Cefnew 0 Bình luận

Tra cứu thông tin về thuốc Cefnew trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Công dụng thuốc Cefnid 0 Bình luận

Tra cứu thông tin về thuốc Cefnid trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Cefnixal 0 Bình luận

Tra cứu thông tin về thuốc Cefnixal trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Công dụng thuốc Cefnomin 0 Bình luận

Tra cứu thông tin về thuốc Cefnomin trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Cefixime Tablets USP 200mg 0 Bình luận

Tra cứu thông tin về thuốc Cefixime Tablets USP 200mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Công dụng thuốc Cefobacter 0 Bình luận

Tra cứu thông tin về thuốc Cefobacter trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Cefobid 0 Bình luận

Tra cứu thông tin về thuốc Cefobid trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Cefodimex 1g 0 Bình luận

Tra cứu thông tin về thuốc Cefodimex-1g trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Công dụng thuốc Cefocent 0 Bình luận

Tra cứu thông tin về thuốc Cefocent trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...