Tags

thuốc trị tiêu chảy

Tác dụng thuốc Normagut

Tra cứu thông tin về thuốc Normagut trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Trimesotex 100mg

Tra cứu thông tin về thuốc Trimesotex 100mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Biscan G Capsule

Tra cứu thông tin về thuốc Biscan-G Capsule trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Magdivix

Tra cứu thông tin về thuốc Magdivix trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Bermoric

Tra cứu thông tin về thuốc Bermoric trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Eldoper

Tra cứu thông tin về thuốc Eldoper trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Lopradium 2mg

Tra cứu thông tin về thuốc Lopradium 2mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Bioflora 100mg

Tra cứu thông tin về thuốc Bioflora 100mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Lormide

Tra cứu thông tin về thuốc Lormide trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Meyergoric

Tra cứu thông tin về thuốc Meyergoric trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Loperamark 2

Tra cứu thông tin về thuốc Loperamark 2 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Loperamid - BVP

Tra cứu thông tin về thuốc Loperamid - BVP trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Loperamide capsules

Tra cứu thông tin về thuốc Loperamide capsules trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Meyer Glucosamine Sulfate 500mg capsules

Tra cứu thông tin về thuốc Meyer Glucosamine Sulfate 500mg capsules trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều ...

Tác dụng thuốc Loperamide Capsules BP 2mg

Tra cứu thông tin về thuốc Loperamide Capsules BP 2mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Tác dụng thuốc Loperamide Hexal 2mg

Tra cứu thông tin về thuốc Loperamide Hexal 2mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Loperamide Hydrochloride Capsules USP 2mg

Tra cứu thông tin về thuốc Loperamide Hydrochloride Capsules USP 2mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều ...