Tags

thuốc trị tiêu chảy

Tác dụng thuốc Lormide

Tra cứu thông tin về thuốc Lormide trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Meyergoric

Tra cứu thông tin về thuốc Meyergoric trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Loperamark 2

Tra cứu thông tin về thuốc Loperamark 2 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Loperamid - BVP

Tra cứu thông tin về thuốc Loperamid - BVP trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Loperamide capsules

Tra cứu thông tin về thuốc Loperamide capsules trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Meyer Glucosamine Sulfate 500mg capsules

Tra cứu thông tin về thuốc Meyer Glucosamine Sulfate 500mg capsules trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều ...

Tác dụng thuốc Loperamide Capsules BP 2mg

Tra cứu thông tin về thuốc Loperamide Capsules BP 2mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Tác dụng thuốc Loperamide Hexal 2mg

Tra cứu thông tin về thuốc Loperamide Hexal 2mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Loperamide Hydrochloride Capsules USP 2mg

Tra cứu thông tin về thuốc Loperamide Hydrochloride Capsules USP 2mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều ...