Tags

thuốc trị viêm mũi dị ứng

Tác dụng thuốc Fexikon-60

Tra cứu thông tin về thuốc Fexikon-60 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Zinrytec tablet

Tra cứu thông tin về thuốc Zinrytec tablet trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Kipel 4

Tra cứu thông tin về thuốc Kipel 4 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Loravidi

Tra cứu thông tin về thuốc Loravidi trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Desratel

Tra cứu thông tin về thuốc Desratel trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Medlicet

Tra cứu thông tin về thuốc Medlicet trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Bluecezin

Tra cứu thông tin về thuốc Bluecezin trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Fegra 180

Tra cứu thông tin về thuốc Fegra 180 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Fegra 60mg

Tra cứu thông tin về thuốc Fegra 60mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Cetazin 10mg

Tra cứu thông tin về thuốc Cetazin 10mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Loramark

Tra cứu thông tin về thuốc Loramark trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Cetirizine Stada

Tra cứu thông tin về thuốc Cetirizine Stada trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Lorytec 10

Tra cứu thông tin về thuốc Lorytec 10 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Tiffy syrup

Tra cứu thông tin về thuốc Tiffy syrup trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Montigate 5mg

Tra cứu thông tin về thuốc Montigate 5mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...