Tags

thuốc kháng sinh quinolon

Tác dụng thuốc Onszel

Tra cứu thông tin về thuốc Onszel trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Norbiotic

Tra cứu thông tin về thuốc Norbiotic trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Octavic

Tra cứu thông tin về thuốc Octavic trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Ocineye

Tra cứu thông tin về thuốc Ocineye trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Obenasin Tab.

Tra cứu thông tin về thuốc Obenasin Tab. trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Lovoxine

Tra cứu thông tin về thuốc Lovoxine trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Menazin

Tra cứu thông tin về thuốc Menazin trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Lexyl-OD

Tra cứu thông tin về thuốc Lexyl-OD trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Levostar 500

Tra cứu thông tin về thuốc Levostar 500 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Levzal-500

Tra cứu thông tin về thuốc Levzal-500 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...