Tags

thuốc kháng sinh cephalosporin thế hệ 3

Tác dụng thuốc Osarox Dry Suspension

Tra cứu thông tin về thuốc Osarox Dry Suspension trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Mebixim

Tra cứu thông tin về thuốc Mebixim trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Nircef

Tra cứu thông tin về thuốc Nircef trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Nefidoxime

Tra cứu thông tin về thuốc Nefidoxime trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Libradim 1g

Tra cứu thông tin về thuốc Libradim 1g trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Mepodex 50

Tra cứu thông tin về thuốc Mepodex 50 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Mepodex 200

Tra cứu thông tin về thuốc Mepodex 200 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Mepecef

Tra cứu thông tin về thuốc Mepecef trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Kontaxim Inj.

Tra cứu thông tin về thuốc Kontaxim Inj. trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Etexcerox Inj.

Tra cứu thông tin về thuốc Etexcerox Inj. trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Inno-Tax

Tra cứu thông tin về thuốc Inno-Tax trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc CefXL sachet

Tra cứu thông tin về thuốc CefXL sachet trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc CefXL-50 DT

Tra cứu thông tin về thuốc CefXL-50 DT trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Cefxl

Tra cứu thông tin về thuốc Cefxl trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...