Tags

thuốc hạ sốt

Tác dụng thuốc Micro Celecoxib-100

Tra cứu thông tin về thuốc Micro Celecoxib-100 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Nicazagin

Tra cứu thông tin về thuốc Nicazagin trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Nibisina

Tra cứu thông tin về thuốc Nibisina trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc MetylPredni-16

Tra cứu thông tin về thuốc MetylPredni-16 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Mexcold 100

Tra cứu thông tin về thuốc Mexcold 100 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Mexcold 325

Tra cứu thông tin về thuốc Mexcold 325 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Meyer Glucosamine Sulfate 500mg capsules

Tra cứu thông tin về thuốc Meyer Glucosamine Sulfate 500mg capsules trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều ...

Tác dụng thuốc Menulon tab

Tra cứu thông tin về thuốc Menulon tab trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Mefenamic Acid Stada 500mg

Tra cứu thông tin về thuốc Mefenamic Acid Stada 500mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Tác dụng thuốc Glotadol 500

Tra cứu thông tin về thuốc Glotadol 500 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...