Tags

thuốc chống tăng lipid máu

Tác dụng thuốc Simvastatin winthrop 20mg

Tra cứu thông tin về thuốc Simvastatin winthrop 20mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Simvastatin 20

Tra cứu thông tin về thuốc Simvastatin 20 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Renitec 5mg

Tra cứu thông tin về thuốc Renitec 5mg (Cơ sở đóng gói: Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty. Ltd., Australia) ...

Tác dụng thuốc Renitec 20mg

Tra cứu thông tin về thuốc Renitec 20mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Renitec 10mg

Tra cứu thông tin về thuốc Renitec 10mg (Cơ sở đóng gói: Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty. Ltd., Australia) ...

Tác dụng thuốc Simvastar tablet 20mg

Tra cứu thông tin về thuốc Simvastar tablet 20mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Simvastar tablet 40mg

Tra cứu thông tin về thuốc Simvastar tablet 40mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Simvasel

Tra cứu thông tin về thuốc Simvasel trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Simvahexal 10

Tra cứu thông tin về thuốc Simvahexal 10 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc SimvaHexal 20mg

Tra cứu thông tin về thuốc SimvaHexal 20mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Simva-Denk 20

Tra cứu thông tin về thuốc Simva-Denk 20 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Simva-Denk 40

Tra cứu thông tin về thuốc Simva-Denk 40 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Simterol - 20mg

Tra cứu thông tin về thuốc Simterol - 20mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Simlo-10

Tra cứu thông tin về thuốc Simlo-10 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Simlo-20

Tra cứu thông tin về thuốc Simlo-20 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Simhasan 20

Tra cứu thông tin về thuốc Simhasan 20 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...