Tags

thuốc chống viêm không steroid

Tác dụng thuốc TV.Pafen-F

Tra cứu thông tin về thuốc TV.Pafen-F trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Denilac

Tra cứu thông tin về thuốc Denilac trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Mobic 15mg

Tra cứu thông tin về thuốc Mobic 15mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Theda Cold

Tra cứu thông tin về thuốc Theda-Cold trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Revibra

Tra cứu thông tin về thuốc Revibra trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Oritaren Injection Oriental

Tra cứu thông tin về thuốc Oritaren Injection Oriental trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Muslton

Tra cứu thông tin về thuốc Muslton trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Monbig

Tra cứu thông tin về thuốc Monbig trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...