Tags

thuôc trị bệnh phổi

Tác dụng thuốc Klacid 125mg/5ml

Tra cứu thông tin về thuốc Klacid 125mg/5ml trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc NIC Besolvin 8

Tra cứu thông tin về thuốc NIC Besolvin 8 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Givet-10

Tra cứu thông tin về thuốc Givet-10 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Kupfloxanal

Tra cứu thông tin về thuốc Kupfloxanal trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Imenir 300mg

Tra cứu thông tin về thuốc Imenir 300mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Macrolacin 500 500mg

Tra cứu thông tin về thuốc Macrolacin 500 500mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Cefpitum

Tra cứu thông tin về thuốc Cefpitum trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Budiair 200mcg

Tra cứu thông tin về thuốc Budiair 200mcg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Budesonide Teva 0,5mg/2ml

Tra cứu thông tin về thuốc Budesonide Teva 0,5mg/2ml trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Cefolife

Tra cứu thông tin về thuốc Cefolife trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Blenamax

Tra cứu thông tin về thuốc Blenamax trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Bixovom 4

Tra cứu thông tin về thuốc Bixovom 4 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Fenoterol

Tra cứu thông tin về thuốc Fenoterol trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Acirax 400

Tra cứu thông tin về thuốc Acirax-400 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Spiromide Tablets

Tra cứu thông tin về thuốc Spiromide Tablets trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Vicometrim 480

Tra cứu thông tin về thuốc Vicometrim 480 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Inclar DS 125

Tra cứu thông tin về thuốc Inclar DS 125 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Cefxl 200

Tra cứu thông tin về thuốc Cefxl-200 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Pyrafat 500mg

Tra cứu thông tin về thuốc Pyrafat 500mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...