Tags

bệnh phổi

Tác dụng thuốc Klacid 125mg/5ml

Tra cứu thông tin về thuốc Klacid 125mg/5ml trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc NIC Besolvin 8

Tra cứu thông tin về thuốc NIC Besolvin 8 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Levocide 250

Tra cứu thông tin về thuốc Levocide 250 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Givet-10

Tra cứu thông tin về thuốc Givet-10 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Gespir

Tra cứu thông tin về thuốc Gespir trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Doxferxime 100DT

Tra cứu thông tin về thuốc Doxferxime 100DT trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Budesonide Teva 1mg/2ml

Tra cứu thông tin về thuốc Budesonide Teva 1mg/2ml trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Budecort 0,5mg Respules

Tra cứu thông tin về thuốc Budecort 0,5mg Respules trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Clarividi 500

Tra cứu thông tin về thuốc Clarividi 500 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Bleocip

Tra cứu thông tin về thuốc Bleocip trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Blenamax

Tra cứu thông tin về thuốc Blenamax trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Zanimex 125mg

Tra cứu thông tin về thuốc Zanimex 125mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Poanvag

Tra cứu thông tin về thuốc Poanvag trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Sagafixim 100 DT

Tra cứu thông tin về thuốc Sagafixim 100 DT trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc XLCefuz 50 DT

Tra cứu thông tin về thuốc XLCefuz-50 DT trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Candisafe

Tra cứu thông tin về thuốc Candisafe trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...