Tags

bệnh da liễu

Tác dụng thuốc Glovate gel

Tra cứu thông tin về thuốc Glovate gel trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Cortimax

Tra cứu thông tin về thuốc Cortimax trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Levigatus 20g

Tra cứu thông tin về thuốc Levigatus 20g trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Maxgel

Tra cứu thông tin về thuốc Maxgel trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Motaneal

Tra cứu thông tin về thuốc Motaneal trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Momate-S

Tra cứu thông tin về thuốc Momate-S trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Nikxine Vaginal Soft Capsule

Tra cứu thông tin về thuốc Nikxine Vaginal Soft Capsule trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, ...

Tác dụng thuốc HoeCloderm

Tra cứu thông tin về thuốc HoeCloderm trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Pamatase inj.

Tra cứu thông tin về thuốc Pamatase inj. trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Hiteenall

Tra cứu thông tin về thuốc Hiteenall trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Hoecandazole Lotion

Tra cứu thông tin về thuốc Hoecandazole Lotion trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Hoecandacort Cream

Tra cứu thông tin về thuốc Hoecandacort Cream trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Hoebeprosalic Ointment

Tra cứu thông tin về thuốc Hoebeprosalic Ointment trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Hirudoid

Tra cứu thông tin về thuốc Hirudoid trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Gentricreem

Tra cứu thông tin về thuốc Gentricreem trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Gentrikin

Tra cứu thông tin về thuốc Gentrikin trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Genxanson

Tra cứu thông tin về thuốc Genxanson trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Genmedone

Tra cứu thông tin về thuốc Genmedone trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Genmysone

Tra cứu thông tin về thuốc Genmysone trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Inozium

Tra cứu thông tin về thuốc Inozium trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Fusidic 2%

Tra cứu thông tin về thuốc Fusidic 2% trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...